Untitled Document
Converter model CDA-0,75-1 CDA-1,5-1 CDA-3,0-3 CDA-5,5-3
Voltage input 1-phase 50/60 Hz 230 V 1-phase 50/60 Hz 230 V 3-phase 50/60 Hz 400 V 3-phase 50/60 Hz 400 V
Output effect, max 750 W 1500 W 3000 W 5500 W
Frequency range 0-1500 Hz 0-1500 Hz 0-1500 Hz 0-1500 Hz
Voltage output 3-phase 0-220 V 3-phase 0-220 V 3-phase 0-400 V 3-phase 0-400 V
Dimensions
A 50 mm 50 mm 40 mm 135 mm
B 70 mm 70 mm 70 mm 150 mm
C 205 mm 230 mm 320 mm 220 mm
C1 ----- ----- ----- 100 mm
H 215 mm 240 mm 330 mm 300 mm
T 120 mm 145 mm 150 mm 150 mm
Mounting screws 4xM4 4xM4 6XM5 6XM5
Weight 1,6 kg 2,3 kg 3,2 kg 5,2 kg